Die slim man ken baie paaie, die wyse man ken die regte pad.

- CJ Langenhoven

AfdrukE-pos

Administrasie van bestorwe boedels

African Mutual Trust onderneem die bereddering van boedels waar hulle in n testament benoem is as eksekuteur. In gevalle waar n persoon benoem is as eksekuteur en die beredderingswerk wil uitkontrakteer, kan African Mutual Trust onder volmag die boedel namens die eksekuteur beredder.

Waarom van African Mutual Trust se dienste gebruikmaak?

Aangesien African Mutual Trust oor kundige personeel beskik, ontvang u 'n gespesialiseerde -, persoonlike - en baie flink diens.

Die persoonlike diens behels dat die personeel van African Mutual Trust die aanmeldingsdokumente persoonlik by u sal voltooi indien dit so verkies word.

Boedels word in die kort moontlikste tyd afgehandel.

Fooie (BTW uitgesluit)

  • Beredderingsfooie is vasgestel in die regulasies van die Boedelwet van 1965 soos gewysig. Hierdie fooi beloop tans 3,5% van die boedelbates wat deur die eksekuteur hanteer word. Pensioengelde, opbrengs van uittredingannuteite, versekeringspolisse met begunstigde benoemings en trustbates word nie deur die eksekuteur hanteer nie en geen fooi word hierop gehef nie.
  • African Mutual Trust is bereid om n kwotasie te verskaf vir die bereddering van n boedel.