Die slim man ken baie paaie, die wyse man ken die regte pad.

- CJ Langenhoven

AfdrukE-pos

Boedelbeplanning

African Mutual Trust kan landswyd geskrewe boedelbeplanningsverslae teen 'n fooi aan u lewer. 'n Persoonlike boedelbeplanningskonsultasiediens is in die Paarl beskikbaar. Konsultasies kan plaasvind in die Boland en Kaapse Metropool.

Waarom van African Mutual Trust se dienste gebruikmaak?

U kry n objektiewe, in-diepte ontleding van u persoonlike finansile sake met spesifieke verwysing na belastingaanspreeklikhede, tekorte en praktiese uitvoerbaarheid van u boedelwense.

Spesifieke vrae wat klinte het oor persoonlike belasting, testamente, trusts, die verdeling van hulle boedels, ensovoorts sal beantwoord word.

Die resultaat van die boedelbeplanningsverslag is om korrekte implementeringsdokumente op te stel om uitvoering te gee aan u wense. African Mutual Trust sal u behulpsaam wees om hierdie dokumente voor te berei. Dit sluit in die testament, trustakte asook wysigings daarvan waarvoor n aparte kwotasie verskaf sal word.

Fooie (BTW uitgesluit)

  • Konsultasiefooie: R700 per uur
  • 'n Geskrewe boedelverslag: R4 000 (kwotasie word vooraf gegee)