The clever man knows many ways, the wise man knows the right way.

- CJ Langenhoven

Let's get social

Articles

Mar142013
PrintE-mail
administrator

Die Boedelwet beperk nie die aantal eksekuteurs wat benoem en aangestel moet word in ? bestorwe boedel nie.

In die geval van intestate boedels of by gebrek aan n eksekuteur in n testamentre boedel waar meer as een eksekuteur deur middel van nominasies of tydens n vergadering voor n Landdros genomineer word, magtig die Boedelwet die Meester van die Ho Hof om te besluit wie sal optree as Eksekuteur. Hy kan dan byvoorbeeld voorkeur gee aan n langslewende gade of n erfgenaam wat genomineer en bevoeg en bereid is om die aanstelling te aanvaar en so ? persoon aanstel.

 
Feb242013
PrintE-mail
administrator

Sedert kapitaalwins sy verskyning op ons belastingwetboeke gemaak het, was paragraaf 12(5) van die 8ste Bylae tot die Inkomstebelastingwet n kopseer vir boedelbeplanners en trustadministrateurs.  

Hierdie paragraaf het bepaal dat indien n skuldeiser n skuld verminder of afgeskryf het die skuldenaar belasbaar word vir kapitaalwinsbelasting op die bedrag wat verminder of afgeskryf is.  

 
Nov092012
PrintE-mail
Emil

n Trustee het sekere pligte

n Trustee se pligte word normaalweg nie in die trustakte uitgespel nie.  Sy pligte is natuurlike pligte wat aan sy trusteeskap kleef ten einde die besondere kwaliteite van die fidusire verhouding waarin hy teenoor die begunstigde verkeer, te onderstreep.  Die pligte is oor die jare deur regspraak vasgel, uitgebou en bekragtig.  Daarom kan n mens s dat die trustee se pligte van regswe ontstaan.  Die trustee se pligte kan kortliks soos volg saamgevat word, naamlik om:

   
May082012
PrintE-mail

Op 31 Maart 2003 moes die Applhof beslis oor die bekragtiging al dan nie van n ongetekende dokument as testament.

In die saak van Bekker v Naude was die feite die volgende: Gedurende Oktober 1993 het die oorledene en die appellante ABSA Bank genader vir die opstel van n gesamentlike testament. Hulle het aan die bank verduidelik wat hulle gedoen wil h. Standaardvoorwaardes is gebruik om n konseptestament op te stel. Die konseptestament is nooit onderteken nie en het die oorledene die lewe op 10 Mei 1998 gelaat.

 
May082012
PrintE-mail

Gedurende 2010 is die boedelbelastingwet so gewysig dat gades nou hulle boedelbelastingkorting kan oordra na mekaar toe. Voor die wysiging van die wet was die boedelbelastingkorting wat verkry is in die eerssterwende se boedel nie oordraagbaar na die langslewende se boedel nie. Die wet maak egter nou voorsiening dat die korting van R3 500 000 wel oordraagbaar is tussen die gades.

Hierna is SARS se notas in die verband:

   

Page 1 of 2