The clever man knows many ways, the wise man knows the right way.

- CJ Langenhoven

Let's get social

09November2012
PrintE-mail
Emil

Ďn Trustee het sekere pligte

Ďn Trustee se pligte word normaalweg nie in die trustakte uitgespel nie.  Sy pligte is natuurlike pligte wat aan sy trusteeskap kleef ten einde die besondere kwaliteite van die fidusiÍre verhouding waarin hy teenoor die begunstigde verkeer, te onderstreep.  Die pligte is oor die jare deur regspraak vasgelÍ, uitgebou en bekragtig.  Daarom kan Ďn mens sÍ dat die trustee se pligte van regsweŽ ontstaan.  Die trustee se pligte kan kortliks soos volg saamgevat word, naamlik om:

 • as Ďn eerste stap besit van die trustgoed te neem;
 • die trust daadwerklik te administreer. (dit sluit onder andere in om bates te verhuur, te verkoop of te gelde te maak, of om roerende en onroerende eiendom te huur, aan te koop of te verbeter, of om fondse te leen, die trustgoed as sekuriteit te verpand en met verband te beswaar en behoorlik rekord daarvan te hou)
 • deurgaans terwyl hy trustee is, aanspreeklik vir die behoorlike administrasie te bly.  Hy kan wel sy magte delegeer, maar dit onthef hom nie van sy persoonlike aanspreeklikheid nie;
 • die trustgoed in stand te hou en te bewaar (dit sluit in onderhoud aan onroerende bates, versekering van bates, die verkoop van nie-presterende bates en die verkryging van bates vir die voordeel van begunstigdes asook die nakoming van alle wette wat op die bates van toepassing mag wees)
 • eise af te dwing en aksies te verdedig;
 • Ďn bankrekening te open;
 • trustgoed produktief te maak deur dit behoorlik te belÍ; te verhuur of te gelde te maak.
 • altyd redelike sorg aan die dag te lÍ.  Onder diť plig word verstaan dat hy soos Ďn verantwoordelike en sorgsame persoon moet optree en dat hy nie sy ampsposisie tot selfbevoordeling om homself te verryk, moet gebruik of misbruik nie;
 • inligting aan die begunstigdes in verband met sy administrasie te verskaf;
 • trustgoed apart te hou en nie die trustgoed met sy persoonlike bates te vermeng nie;
 • behoorlik boek te hou en rekeninge te lewer;
 • onpartydigheid te handhaaf waar daar meerdere begunstigdes is en veral Ďn balans te tref tussen die bevoordeeling van inkomste- en kapitaalbegunstigdes.

Oor die algemeen kan Ďn mens sÍ dat die trustee altyd die hoogste trou moet handhaaf ten einde te verseker dat die trustadministrasie op Ďn hoŽ vlak geskied sodat die uiteindelike resultaat is dat die begunstigdes bevoordeel word.  Die gemeenregtelike posisie verkry statutÍre beslag in artikel 9 van Wet 57 van 1988 wat bepaal:  ďín Trustee moet by die nakoming van sy pligte en die uitoefening van sy bevoegdhede met die sorgsaamheid, ywer en kundigheid optree wat redelikerwys verwag kan word van Ďn persoon wat die sake van Ďn ander hanteer.Ē

Aanspreeklikheid van die Trustee in geval van Trustbreuk

As die trustee, as ampsbekleŽr, nalaat om die trust behoorlik te administreer in ooreenstemming met die pligte wat aan sy amp kleef, kan die begunstigde hom persoonlik aanspreek.  Dit kan uitloop op Ďn verwydering van die amp en/of Ďn bevel dat hy skadevergoeding moet betaal.

Die take wat die trustees moet verrig is onder andere die volgende:

Die oopmaak en byhou van Ďn trustlÍer (nie net elektronies nie) en die bewaring van die trustdokumentasie soos wetlik voorgeskryf.  Hierdie aksie sluit in die verkryging van die magtigingsbriewe van die Meester van die Hooggeregshof en alle korresponsie in hierdie verband.  Daar is streng vereistes soos bv. dat trustdokumentasie vir 5 jaar na die beŽindiging van die trust veilig bewaar moet word.

 • Die opening en bedryf van Ďn trustbankrekening, debietorders, ad hoc betalings, uitstuur van bankstate aan mede-trustees, ens.
 • Die skakeling en korrespondensie met die finansiŽle instellings vir die verkryging van inligting, belegging van fonds, fica, ens.  
 • Die opstel van jaarlikse finansiŽle state en voorlegging daarvan aan die mede-trustees en die begunstigdes.
 • Die voltooi en e-filing van voorlopige en finale belasting.
 • Die reŽl en bywoon van trusteevergaderings
 • Die opstel van die nodige notulebesluite soos benodig vir die trust
 • Die gee van belastingadvies om die beste belastinggevolg vir die begunstigdes te verkry
 • Die toesighouding oor die bates van die trust dws die verkryging van beleggingsadvies en die onderhandelinge met finansiŽle  tussengangers en Ėinstellings.
 • Die korrespondensie en telefoniese skakeling met die begunstigdes van die trust asook onderhandelinge en skakeling met diensverskaffers van die trust.
 • Voldoening aan die vereistes wat aan Trustees opgelÍ word in terme van die Wet op Trustgoed en ander relevante regspraak en wetgewing.

Trustdienste wat AM Trust aanbied

Trustdienste behels die volgende:

 • opstel en registrasie van nuwe inter vivos trusts
 • wysigings aan en oudit van bestaande inter vivos trusts
 • opstel van die nodige resolusies vir trusteebesluite.
 • opstel van finansiŽle state vir belastingdoeleindes
 • die volledige bestuur van inter vivos en testamentÍre trusts of die uitvoering van enige van die take hierbo soos verlang.  Die bestuur vind plaas met A M Trust as mede-trustee of bloot as agent van die trustees onder Ďn herroepbare volmag.


Fooie (BTW uitgesluit)

 • Oprigting en registrasie van trusts (konsultasie ingesluit):  R4 000 en inkomsteseŽls vir registrasiedoeleindes (R100)
 • Wysigings, oudits, resolusies en finansiŽle state:  per kwotasie
 • Jaarlikse bestuursfooie vir volledige trustbestuur: Onderhandelbaar tot 1% van bates onder bestuur.  Vir trusts groter as R3 000 000 word spesiale kwotasies gegee.
 • BeŽindigingsfooi (van trusteeskap of volmag): onderhandelbaar tot 2% van bates verdeel.