The clever man knows many ways, the wise man knows the right way.

- CJ Langenhoven

Let's get social

14March2013
PrintE-mail
administrator

Aantal Benoemde Eksekuteurs

Die Boedelwet beperk nie die aantal eksekuteurs wat benoem en aangestel moet word in ? bestorwe boedel nie.

In die geval van intestate boedels of by gebrek aan n eksekuteur in n testamentre boedel waar meer as een eksekuteur deur middel van nominasies of tydens n vergadering voor n Landdros genomineer word, magtig die Boedelwet die Meester van die Ho Hof om te besluit wie sal optree as Eksekuteur. Hy kan dan byvoorbeeld voorkeur gee aan n langslewende gade of n erfgenaam wat genomineer en bevoeg en bereid is om die aanstelling te aanvaar en so ? persoon aanstel.

Die Boedelwet verleen egter magtiging aan die Meester om sekere aanstellings nie te maak nie. So byvoorbeeld sal geen aanstelling gemaak word indien n persoon minderjarig of handelingsonbevoeg of n ongerehabiliteerde insolvent is (tensy die Insolvent aanvaarbare sekuriteit kan verskaf) of in die buiteland woonagtig is met geen woonadres (domicilium citandi et executandi) in Suid-Afrika nie of geen aanvaarbare sekuriteit, waar nodig, kan voorsien nie. n Benoemde of sy/haar gade wat as getuie geteken het, sal nie aangestel word nie.

Daar is somtyds meriete in gevalle om meer as een eksekuteur te benoem. Indien die erflater baie komplekse bates van n groot omvang het, soos byvoorbeeld n boerdery of besigheid, dan maak dit sin om persone en/of instansies wat kennis dra van die bedrywighede van die onderneming en wat kwalifiseer vir aanstelling, te benoem.

In gevalle waar meer as een eksekuteur deur die erflater benoem word, word dit ten sterkste aanbeveel om te bepaal wie die bereddering moet hanteer teen n vasgestelde tarief en watter persentasie van die fooi die oorblywende benoemde(s) moet ontvang, indien enige. Dit skakel enige (en soms) onaangename en tydrowende onderhandelings voor en na aanstellings uit.

Die volgende is enkele (maar belangrike) opmerkings om van kennis te neem:

  • Die benoeming van slegs een eksekuteur verleen geen magtiging aan hom/haar om na willekeur op te tree of die boedel sonder enige rede te vertraag tot nadeel van skuldeisers en erfgename nie. Daar moet streng volgens die bepalings van die Boedelwet, die testament of Intestate Erfreg opgetree word met feitlik geen eie diskresie (behalwe wat in die testament verleen en uitvoerbaar is) nie. Beswaardes kan steeds skriftelik beswaar by die Meester maak asook regstappe teen die eksekuteur neem waar hulle veronreg voel.
  • Indien meer as een eksekuteur aangestel word, mag slegs die voorgeskrewe fooi vir almal gesamentlik geneem word tensy daar anders in testament bepaal word. By gebrek aan ? ander reling, is die eksekuteurs geregtig om die fooi gelykop te deel.
  • Die aanstelling van n agent om die boedel namens die eksekuteurs te administreer moet uit hul vergoeding betaal word en geen addisionele fooie mag geneem word nie.
  • Waar enige oortreding, nalatigheid of bedrog plaasvind tot nadeel van skuldeisers of begunstigdes, is alle eksekuteurs afsonderlik en gesamentlik daarvoor aanspreeklik en het die onskuldige/s n aparte regsaksie teenoor die skuldige mede-eksekuteurs of agent. Daar is geen vrywaring indien n eksekuteur na sy aanstelling bedank en die oortreding gedurende sy ampstermyn plaasgevind het nie.
  • Daar is egter ook praktiese probleme met die aanstelling van meer as een eksekuteur. Een voorbeeld is dat eksekuteurs persoonlik by n bank FICA dokumentasie moet indien alvorens n rekening in naam van die boedel ge-open kan word. Enige korrespondensie met finansile instellings betreffende boedelbates sal ook elke eksekuteur se FICA dokumentasie verg. Dit geld ook vir die agent wat namens hulle optree. Dit vertraag en bemoeilik die administrasie van die boedel aansienlik.
  • Indien eksekuteurs nie bereid is om volmag aan een of meer van die oorblywendes of n agent te gee nie, moet die gevolge van baie praktiese- en ander probleme tot nadeel van begunstigdes, duidelik besef word. Vakansies, siekte, werksdruk en ander persoonlike verpligtinge van ? eksekuteur, is maar enkeles wat die administrasieproses sal vertraag. Afsterwe van ? eksekuteur, sal veroorsaak dat ? nuwe eksekuteursbrief deur die Meester uitgereik word en veroorsaak lang vertragings in die administrasieproses.
  • Goeie verhoudings, samewerking, logiese en onpartydige besluite asook die bereiking van konsensus, is verdere vereistes waaraan eksekuteurs moet voldoen. Ontbreek dit, dan is dit tot nadeel van belanghebbendes. Alles in ag geneem moet testateurs goed nadink oor voorafgaande asook ander nadele en probleme alvorens benoemings gemaak word.

(AM Trust, Paarl - Maart 2013)